Tante Tien

Privacy Policy

Tantetien.eu

(versie 2020; gepubliceerd op 14 mei 2020 en sindsdien van kracht)

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk met maatschappelijke zetel te Ringlaan163,  2170 Merksem, ingeschreven bij de KBO met nummer BE 0537 647 661 (hierna: “Verantwoordelijke”, “Wij”.)

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk leeft de ‘Wet van 8 december 1992′ tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt op het aanmeldingsformulier op de Website: Naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, rekeningnummer, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm).

2.2. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: Uw persoonsgegevens worden verzameld om: [opsomming van doeleinden – Bijvoorbeeld: om de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van een wedstrijd/actie, aanmaken en beheren van een account op de Website, enz.

3.2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan welkom@tantetien.eu of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op onze Website.

3.3. Doorgifte aan derden: De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan welkom@tantetien.eu of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer Tante Tien” op de Website.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk . Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.4. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar welkom@tantetien.eu, per post naar Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk, Ringlaan 163, 2170 Merksem of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contacteer Tante Tien’ op de Website,.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Een ‘cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Jongster bvba en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Taalcookie: de taal die u spreekt

Email cookie: username en dus email-adres

8.3. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

8.4. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk en uitsluitend gedurende Uw bezoek aan de Website.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar welkom@tantetien.eu, per post naar Tante Tien, Kinderwinkel & Tweedehandsgeluk , Ringlaan 163, 2170 Merksem, België of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.